White-tailed Kites at Lake Hodges

July 18, 2012
Robert Harrington Photography

wtki_2632

White-tailed Kite with prey